Byggetillatelse er innvilget

Gledelige nyheter til alle medlemmer i RSVA. Forrige uke mottok vi tillatelsen til å bygge VA anlegg fra Hurum kommune og vi satser på oppstart i løpet av august. Forrige uke gjennomførte vi også en befaring med Habex for å gi de et mer detaljert grunnlag til å komme med et oppdatert prisoppsett og fremdriftsplan. Vi kommer tilbake til dere med flere detaljer når fremdriftsplanen foreligger og hva dette innebærer.

Vi har også opprettet driftsselskapet og er igang med å søke om mva fritak for RSVA.

Med dette ønsker vi dere en riktig god sommer og takker dere for tålmodigheten.

Mvh,
Styret i RSVA

Info om befaring med Habex

På årsmøte i mai informerte styret i RSVA om at godkjennelse på søknaden skulle være rett rundt hjørnet og at Habex skulle sette opp en anleggsrigg i løpet av juni og komme igang med befaringer med medlemmene. Dessverre lar søknaden vente på seg. Fylkesmannen har kommet tilbake til oss og ønsket en ytterligere søknad rundt mudringstillatelse ifbm. tilkobling til sjøkabelen. Når den er godkjent forventer vi at vi er i mål.

I et møte med Habex forrige uke har vi blitt enige om at det er mest hensiktsmessig å vente med å sette opp anleggsriggen til august da den vil oppta flere parkeringsplasser. Dette vil ikke forsinke fremdriften og vi ønsker ikke at tomme brakker skal gjøre parkering mer krevende i ferieavviklingen.

Habex kommer til å gjennomføre en befaring 4. og 5. juli. Her vil vi prioritere styret i RSVA for å bli enige om de siste detaljene slik at vi kan enes om fremdriftsplan og prisoppsett, samt styret i vellet for å bli enige om evt. utbedringer på veiene.

Dersom det er noen det haster for å få gjennomført en befaring på egen tomt, og som ikke kan vente til august, så kan vi få til noen befaringer med enkelte medlemmer. Disse må ta kontakt med oss på styret@rsva.no så raskt som mulig.

Alle vil få tilbud om befaring til høsten, så dette gjelder kun de som av en eller annen grunn ikke kan vente.

Mvh,
Styret i RSVA

Årsmøteprotokoll, budsjett og vedtekter for driftsselskap

Følgende dokumenter er sendt ut pr. e-post, og er tilgjengelig for nedlasting for medlemmer.

Dersom noen har spørsmål eller innvendinger til vedtektene ber vi dere komme med de i løpet av de neste 14 dagene, slik at vi rekker å få stiftet selskapet før sommeren og kommet igang med søknaden om mva. fritak.

Vedrørende søknaden til Hurum kommune har vi mottatt et spørsmål fra kommunen som vi har besvart og vi venter fremdeles på deres godkjennelse. Habex følger vi opp løpende og vi håper fremdeles å få opp riggplassen før ferien.

Vi tilbyr bare epostutsendelse til én epostadresse pr. hytte. Om dere er flere eiere eller brukere av hytta, så husk å videresend denne eposten internt.

Årsmøte 2019

Årsmøtet i RSVA blir avholdt lørdag 11. mai, i forlengelsen av årsmøtet i Røedstøa Vel.

Innkalling vil bli sendt ut i løpet av kort tid.

Dersom medlemmene har saker som bør behandles på møtet, må disse meldes til styret så snart som mulig.

Søknad om igangsettingstillatelse er sendt til kommunen og VIVA

Etter en lang prosess, er endelig en komplett søknad om igangsettingstillatelse sendt til Hurum kommune og til VIVA.

Styret vil i løpet av kort tid ha et møte med Habex for å diskutere videre fremdriftsplan. Vi kommer tilbake med mer informasjon rundt oppstart og videre innbetalingsplan så snart som mulig.

Informasjonsskriv julen 2018

Kjære medlemmer i RSVA!

Her kommer en etterlengtet status på VA prosjektet. 11. november informerte vi om at vi har valgt å utsette innbetalingen på kr 100.000 da vi er forsinket. I dette informasjonsskrivet vil vi redegjøre for forsinkelsen og hvilke konsekvenser dette vil ha for prosjektet.

Kort oppsummert er vi et offer for konsekvensene av en kommunesammenslåing. Flere av våre kontaktpersoner hos kommunen og i Viva har sagt opp og sluttet da de har sett at stillingene og arbeidsstedet deres enten vil endres eller ikke bli videreført. Dette medfører økt press på de som er igjen og lengre responstid. Resultatet er at vi ikke har fått informasjonen vi trenger for å kunne ferdigstille søknaden. Angående oppstart og ferdigstillelse så vil det forskyves tilsvarende forsinkelsen. Inntil kommunen har godkjent søknaden er det derfor vanskelig å si noe eksakt om hvor forsinket vi er.

Under vil jeg redegjøre grundigere for situasjonen.

Forsinkelsen

Selv om manglende informasjon og tilbakemeldinger fra Viva er hovedårsaken til forsinkelsen, så er det også andre grunner.

Intensjonen for et år siden var å få undertegnet kontrakten så tidlig som mulig for å få utført prosjekteringsarbeidene på anlegget på land frem til sommeren i år. Habex foreslo opprinnelig en annen avtaleform enn Lippestad anbefalte og vi brukte tid til å få på plass en trygg og god avtale som ble undertegnet 5.april i år. Kommunen hadde heller ikke tid til å avholde forhåndskonferanse før 12.06.18.

Habex hadde i sin opprinnelige plan delt opp prosjektet i flere faser og planlagt å bygge hovednettet først, og vente med søknaden om tilkobling til sjøkabelen da den er mer omfattende (ref. infoskriv i september). Tilbakemeldingen under forhåndskonferansen var at dette var en god idé, men så snudde kommunen på dette i referatet. Dette resulterte i at vi ikke kunne gå i gang med hovedledningene med en gang, men at vi først måtte prosjektere pumpehuset og tilkoblingen til sjøledningen.

Ifbm. med prosjekteringen av pumpehuset og tilkoblingen til sjøledningen har Habex benyttet seg av Cowi som underleverandør da de er spesialister innen denne type prosjekteringer. Cowi vil være ansvarlig søker for dette grunnet sertifiseringer og ansvarsrett. I Habex sin opprinnelige plan skulle denne prosjekteringen utføres vinteren 2018, samtidig som Habex skulle jobbe med hovedledningene, slik at prosjekteringsgrunnlaget var klart til våren 2019. Etter forhåndskonferansen engasjerte Habex Cowi, men dykkerteamet hadde først tid til å begynne sitt arbeid i slutten av september. Etter dykkerundersøkelsen har sjøledningen blitt prosjektert, men Cowi har slitt med å få svar på div. spørsmål vedrørende den eksisterende ledningen, høyde på endepunkt m.m.

Per skrivende stund har vi fremdeles ikke mottatt kotehøyder på pumpeledningen inn på renseanlegget, men her har Cowi heldigvis tatt saken i egne hender og selv konkludert med bakgrunn i terrenghøyder m.m.

Videre fremdrift

Habex har prioritert å få et så komplett underlag som mulig før søknaden sendes til kommunen. Dette for at den ikke skal komme i retur grunnet mangler da det vil resultere i ytterligere forsinkelser. Det gjenstår fremdeles en formalitet for å ferdigstille søknaden, nemlig nabovarsler. Nabovarsler har egne krav til responstid og kan ikke sendes ut før grunnlaget er ferdig. Når søknaden er sendt er planen samtidig å søke en dispensasjon for å få igangsatt arbeidet på hovedledningen lengst unna sjøen.

Prioriteten vil være å forsøke og få ferdig sjøledningen, pumpestasjon og deler av hovedledningsnettet før sommeren 2019. Resten av hovednettet må utføres til høsten 2019.

Habex vil også se på muligheten for å jobbe parallelt på noen stikkledninger.

Forventet oppstart er det vanskelig å være konkret på da den avhenger av kommunens behandlingstid og om vi får dispensasjon til å igangsette deler av hovedledningen mens vi venter på svar på søknaden.

Både fremdriftsplanen og betalingsplanen vil bli forskjøvet tilsvarende og vi kommer tilbake med mer informasjon når dette foreligger.

Konsekvenser av forsinkelsen

Det er ikke forventet at forsinkelsen vil føre til økte kostnader og vi har kontraktsfestet at alle skal ha tilgang til sine hytter i sommersesongen. Men for de som har planer om å oppgradere hyttene sine ifbm. med VA prosjektet så vil nok dette beklageligvis medføre forsinkelser.

Videre erkjenner vi medlemmenes behov for informasjon, og at det er lenge siden forrige infoskriv, men det er vanskelig å gå ut med informasjon når man selv mangler den. Vi skal bli flinkere til å komme med små oppdateringer på Facebook og hjemmesiden vår, så følg med der fremover, men når det gjelder større tilbakemeldinger anser vi det som mest hensiktsmessig å samle informasjonen i et infoskriv da en lettere kan sette ting i kontekst.

På vegne av styret så ønsker jeg dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Mvh,
Petter Sveen og styret i RSVA.