Informasjonsskriv juni 2020

Hei alle sammen!

Dokumentet kan også lastes ned som Pdf:  Informasjonsskriv juni 2020 (10 downloads)

Fremdriftsplan:  Fremdriftsplan (15 downloads)

Her kommer litt etterlengtet informasjon rundt VA prosjektet. Vi er inne i en svært krevende del av prosjektet for å få hovedanlegget ferdig før sommerferien. Dette kombinert med den krevende covid-19 situasjonen og en strøm av henvendelser fra dere hytteeiere, gjør at styret bruker veldig mye tid på prosjektet om dagen. En konsekvens av dette er at responstiden vår på henvendelser fra dere er litt lengre enn tidligere. Den tiden styret bruker på prosjektet nå tilsvarer godt over et årsverk så vi ligger definitivt ikke på latsiden.

Tilbakestilling av natur

Mange av henvendelsene går på tilbakestilling av natur, så vi begynner der. Det er viktig at dere husker på at det er ett år til vi skal være ferdige og at hvordan det ser ut nå ikke er representativt for hvordan det vil se ut om noen år. Det ligger f.eks fremdeles endel masser langs veiene. Dette er gjort for å spare penger så vi slipper å kjøre alle masser frem og tilbake fra interndeponi. Der det har gått galt er at Habex også har lagt igjen masser på privat eiendom uten eiers samtykke. Dette har de ikke hatt vårt samtykke til og der det har hindret tilgang til hyttene så har de også ryddet opp. Ellers er det en fordel om disse massene kan bli liggende til vi er ferdig med stikkledningene og vi kan ta all opprydding samtidig.

Så har vi fått mange bekymringsmeldinger om tettpakket leire langs veier, på jorder og tidligere skogsområder. Her har vi vært i dialog med avdelingen for grøntarealer i Statens vegvesen for å få klarhet i hva som vil være et akseptabelt sluttresultat.

Vi tilbakefører med stedlige masser, så den leiren som ligger der den ligger er en del av den opprinnelige massen. Men ikke alt vokser like godt på leire og det vil ta lenger tid før naturen tilbakestiller seg selv.

Det vi skal gjøre er å rive opp den glatte overflaten på leiren med maskin. Så vil det strøs over/ legges på et tynt lag skogsjord. Deretter sås det med en svingelblanding og strøs over med hønsegjødsel. Svingelblandingen er sentvoksende og skal i liten grad klippes. Dette grunnlaget vil lette prosessen med at løv, planterester og frø vil feste seg og fremme lokal vegetasjon på sikt. Dette vil ta 2-3 år før dette tar form.

Noen steder kan vi sikkert leve med dette, men langs veier, stier og andre steder der folk ferdes så må vi sørge for en god tilbakestilling. Der vellet ønsker andre løsninger tar de kostnaden med det.

Fremdrift

Før helgen mottok vi en revidert fremdriftsplan fra Habex, se vedlegg. Den viser at i perioden frem mot 10. juli vil de ferdigstille hovedanlegget. I perioden august til november vil de jobbe med samleledningene og tilknyttede stikkledninger. Fra midten av november til midten av mai vil de ferdigstille alle stikkledningene. Helt til slutt vil de avrette veien og asfaltere før neste sommer. Dette er noe senere enn vi hadde håpet på så vi forsøker å få fremskyndet prosessen litt så vi er ferdige med stikkledningene rundt sesongstart.

Mange har tatt kontakt med styret og har vært bekymret for at det ikke har blitt gjennomført en befaring sammen med Habex på egen tomt. Det er fordi at det ikke har blitt prioritert, men vi vil gå i gang med dette frem mot ferien og vi fortsetter etter ferien til vi har kartlagt alle tomtene.

Siste strekket av hovednettet er midtre og øvre del av Sevjedammen som kommer til å være stengt fremover. Alle vil få adkomst til hyttene sine i denne perioden via Brattbakken og Støaveien, men det vil ikke være mulig å kjøre frem til alle hyttene i denne perioden.

Foreløpig ser fremdriftsplanen for Sevjedammen slik ut, men treffer vi fjell og må sprenge mye så vil det bli endringer på denne planen:

Kryss Sevjedammen x Brattbakken – Sevjedammen 40 : Uke 23,24.
Sevjedammen 40 – V29 (Påkoblingskum) : Uke 25,26

Med andre ord må alle som har hytte inn trasé 4 (mot Tom Arild) kjøre Sevjedammen t.om. uke 25, og om Støaveien etter dette.

Forsikringer

Nå som de første hyttene begynner å bli berørt av prosjektet så får vi en del bekymringer rundt skade på egen eiendom. Både Habex og RSVA har tegnet ansvarsforsikring og vil erstatte evt. ødeleggelser. Der hvor Habex ser en risiko så varsler de hytteeier og ber de gjennomføre sikringstiltak der det er aktuelt. De bruker også rystelsesmåler og tar bilder for å dokumentere hvordan det så ut før og etter. Per Delerud i styret i RSVA er nærmest daglig på feltet og gjør ettersyn og vi har avdekket mindre skader som enten er rettet opp i aller avtalt rettet opp i.

Vi gjør oppmerksom på at terrasser, gjerder o.l. er sårbare for rystelser og vi vil anmode å vente med å bygge og sette opp slik før Habex er ferdig! Minner også om at den enkelte hytteeier er ansvarlig for å tilrettelegge for at Habex kan legge stikkledningen der den er tegnet inn på kartet. Har dere f.eks anlagt et anneks eller en terrasse der stikkledningen opprinnelig var tegnet inn, så bærer dere kostnaden med å måtte legge den rundt.

Forventningsjustering

Styret mottar mye ros og litt kritikk, begge er sikkert berettiget. Mange er fornøyd med inngrepene og mulighetene VA prosjektet gir, mens andre er lei seg for at inngrepene har blitt større og mer omfattende enn man så for seg. Selv om vi i styret gjerne skulle ha gjort alle til lags, så kom det tydelig frem av den første spørreundersøkelsen at dette ville være umulig fordi ønskene og motsetningene var for store. Derfor er hele prosjektet et kompromiss som har gjort at 106 medlemmer har valgt å bli med. Og det er dette kompromisset som har dannet grunnlaget for vedtektene som vi i styret er pålagt å følge.

Dette innebærer dessverre at vi må legge ledninger der hvor man kanskje ikke vil ha de selv, at vi må ødelegge områder for å tilbakestille de senere og at adkomsten til hyttene blir midlertidig redusert. Alle inngrep som er gjort på fellesområdet er gjort med grunneiers tillatelse. Vi hadde grunneier på befaring forrige uke og hun er meget fornøyd. Grunneier har også planer for området som er med på å påvirke tilbakestillingen av fellesområdene.

Vi oppfordrer alle til å fortsette og komme med ris og ros, innspill og bekymringer. Det er nødvendig for å sikre et godt sluttresultat. Bare respekter at vi må ta tøffe valg for å ivareta helheten og at vi ikke kan involvere alle i alle beslutninger til enhver tid. Da ville ikke prosjektet ha gått fremover. Men valg som berører deres egen eiendom skal dere være involvert i.

Årsmøte

Mange av dere har sikkert fått innkallingen til årsmøte i Filtvet vannverk SA. Vi er i samme situasjon med restriksjonene covid-19 påfører oss, så vi kommer også til å gjennomføre årsmøte i RSVA på samme måte. For oss er det kun årsregnskapet og årsberetningen som skal godkjennes, samt honorar til styret, m.m. noen ønsker å fremme noen andre saker som det behøver og stemmes over. Slike forslag ber vi dere sende til styret@rsva.no innen fredag 12. juni. Stemmegiving vil skje gjennom forhåndsstemming, dokumenter og innkalling kommer.

Ifbm. årsmøte til vellet i august vil styret i RSVA holde en liten statusoppdatering og være tilgjengelige for spørsmål, diskusjon og innspill.

Neste innbetaling

Faktura på neste, og forhåpentligvis siste innbetaling til prosjektet, vil bli sendt ut i løpet av juni og vil være på kr 65.000. Minner om at dere i tillegg vil blir fakturert direkte fra Habex for egen stikkledning da dette er mva. pliktig. Dere vil også motta egne fakturaer fra Asker kommune, Filtvet vannverk, etc.

Avslutningsvis vil vi nok en gang anmode alle om å begrense bruken av veiene på hverdagene mens Habex jobber, og at dere ikke parkerer anleggsmaskinene inne, utenom helgene.

Mvh, Petter Sveen og styret i RSVA.

 

Tilgjengelighet og adkomst til hyttene våren 2020

Det har skjedd mye siden vi kom i gang i november, og vi har fått noen henvendelser rundt tilgjengelighet og adkomst til hyttefeltet.

Store deler av veinettet er nå gravd opp og store deler av hyttefeltet er utilgjengelig for vanlig biltrafikk. Habex jobber hardt for å få hovedveiene kjørbare til påske, men det er en fare for at deler av veinettet vil være utilgjengelig utover våren. Dette kan medføre at noen til tider må parkere andre steder på feltet og må gå et lite stykke for å komme frem. Vi forsøker selvfølgelig å unngå dette, men vi må prioritere å bli ferdig med veinettet til 1. juli og fellesferien.

VIKTIG:
Skal dere inn på hyttefeltet mens anleggsarbeidet pågår så må dere varsle og avtale tid på forhånd. Dette skyldes først og fremst sikkerhet, men også for at vi skal forstyrre arbeidet minst mulig. Kontakt Knut Bjertnes i Habex på mobil 911 44 654 for å avtale adkomst.

Mer informasjon han dere finne på  Informasjonsskriv januar 2020 (24 downloads)

Byggetillatelse er innvilget

Gledelige nyheter til alle medlemmer i RSVA. Forrige uke mottok vi tillatelsen til å bygge VA anlegg fra Hurum kommune og vi satser på oppstart i løpet av august. Forrige uke gjennomførte vi også en befaring med Habex for å gi de et mer detaljert grunnlag til å komme med et oppdatert prisoppsett og fremdriftsplan. Vi kommer tilbake til dere med flere detaljer når fremdriftsplanen foreligger og hva dette innebærer.

Vi har også opprettet driftsselskapet og er igang med å søke om mva fritak for RSVA.

Med dette ønsker vi dere en riktig god sommer og takker dere for tålmodigheten.

Mvh,
Styret i RSVA