Kort status på VA prosjektet og neste innbetaling.

Hei alle sammen.
I følge den opprinnelige fremdriftsplanen skulle Habex ha begynt med sine første spadetak og neste innbetaling på kr 100.000 skulle ha blitt fakturert rundt disse dager.
Kort oppsummert er vi litt forsinket i søknadsprosessen noe som innebærer en forsinket oppstart. Derfor ser vi det som hensiktsmessig å utsette kommende innbetaling fra november i år til første kvartal neste år. Om noen allikevel ønsker å betale nå, så er det bare å ta kontakt så skal vi få Hurum regnskap til å sende faktura i år.

Informasjonsskriv høsten 2018

Kjære medlemmer i RSVA!

Vi håper alle har hatt en bra sommer og ønsker å gi dere en liten status på VA prosjektet.

Kort oppsummert har vi siden årsmøte etablert det nye styret, gjennomført forhåndskonferanse med Hurum kommune, hatt befaringer på hyttefeltet med tanke på hvor samleledningene skal gå, jobbet med etableringen av driftsselskapet og jobbet med underlaget til alle søknadene vi må levere inn.

Forhåndskonferansen

Byggeprosjekter på vår størrelse krever at det gjennomføres en forhåndskonferanse med kommunen. Denne ble gjennomført 12. juni med kommunen, Habex, Per og meg. Kort oppsummert så var kommunen meget fornøyd med både vår fremgangsmåte og arbeidet vi hadde gjort så langt.

Da vi ønsker å koble oss til sjøledning for kloakk må vi grave i strandsonen, noe som innebærer at både kommunen, fylkeskommunen og miljøverndepartementet må godkjenne søknaden. Dette medfører at det kreves mer dokumentasjon fra vår side, samt en lengre behandlingstid av søknaden.

Dette vil nok medføre at vi blir litt forsinket med oppstarten, men det behøver ikke å påvirke når vi er ferdige. Dette vet vi ikke før vi ser hvor lang tid søknadsprosessen tar. For de som er interessert i flere detaljer så legger vi ut referatet på våre hjemmesider.

Befaringer

Mange av dere har hatt besøk av Per og Tom Arild i sommer, og noen ganger har de fått bistand fra Kjell Keseler. De har vært rundt på feltet for å finne gode løsninger på samleledningene, da noen av strekene fra skisseprosjektet har vært problematiske. Vi har også en dialog med styret i vellet rundt Hylleveien og andre områder på feltet som det kan være hensiktsmessig å oppdatere ifbm. med VA prosjektet.

Når den gjelder stikkledningene på den enkelte hytte så kommer vi til å ta kontakt i god tid før Habex går i gang med dette. Det vil da bli mulighet for å diskutere løsninger med Habex ved behov. For å ikke hindre fremdriften i prosjektet er det viktig at Habex får konsentrere seg om hovednettet først og at dere ikke tar kontakt med de direkte.

Det er mange av dere som har planer om å gjøre oppgraderinger på hyttene deres ifbm. med VA prosjektet, inkludert meg selv. Vi ønsker å gjøre dere oppmerksomme på at det kan være vanskelig å gjøre dette under anleggsperioden grunnet begrenset fremkommelighet. Vi ber dere derfor vente med å gå i gang med dette før endelig fremdriftsplan foreligger i løpet av høsten. Dette for å unngå forsinkelser og fordyrende elementer, både for prosjektet og for deres egen del.

Driftsselskapet

Vi har dessverre vært utsatt for dårlig råd og tatt en feil beslutning når det kom til hvordan vi skulle stifte driftsselskapet. Vi belaget medlemslisten på eier informasjonen som står oppført i Kartverket, men den stemmer dessverre ikke med virkeligheten. Brønnøysundregisteret lar oss ikke oppdatere stiftelsesdokumentet så vi må dessverre gjennomføre hele stiftelsen på nytt. Modellen vi hadde valgt er også uhensiktsmessig med tanke på å avlegge stemmer på årsmøte etc. Vi kommer tilbake med en ny plan for stiftelse i løpet av høsten. For ordens skyld vil vi påpeke at dette ikke vil ha noen konsekvenser for prosjektet.

Søknadsprosessen

Ifbm. med søknadsprosessen har vi sommer hatt besøk av to arkeologer, da det finnes en gammel vikingbosetning på hyttefeltet. Funnene de gjorde (to avslipte flintsteiner) vil ikke ha betydning videre for prosjektet. I tillegg har Åse Berit, med god hjelp fra Marit Bakkerud jobbet med andre dispensasjonssøknader ifbm. med bekkeleie, osv.

Kommunikasjon med vellet

Vi vil fremheve at vi har et godt samarbeide med styret i vellet rundt mulighet for oppgradering av veinettet, fellesområder og parkeringsplasser. Det er viktig å skille i mellom hva som er RSVA sitt ansvar og hva som er vellets ansvar da ikke alle hyttemedlemmene er medlemmer av RSVA.

Ny medlemmer

Vi har også fått flere medlemmer i løpet av sommeren og vi er nå totalt 101 medlemmer. 4 av disse har kommet tilbake fra Vestre Røed, da Hegna har gitt de en pris som er høyere enn vårt prosjekt. Vi ønsker våre nye medlemmer hjertelig velkommen.

Videre fremdrift

Vi vil komme tilbake til dere med endelig plan for fremdrift så snart vi er klare til å komme i gang med arbeidene. Vi oppfordrer alle til å følge med på rsva.no, Facebook og post (husk å sjekke søppelposten!) regelmessig.

Neste betaling

Neste betaling vil være på kr 100.000 og vil bli fakturert fra Hurum regnskap i løpet av november. Fakturaen blir sendt fra deres regnskapssystem (24SevenOffice Invoice -noreply@invoice.24sevenoffice.com) så det er viktig at dere ikke sletter denne. Vi oppfordrer de få som enda ikke har betalt fakturaen fra juni til å betale snarest. Om dere ikke har mottatt fakturaen så ta kontakt med meg umiddelbart.

På vegne av styret så ønsker jeg dere alle en fin høst og fin siste innspurt på hyttesesongen.

Mvh,
Petter Sveen og styret i RSVA.

Søknad om byggetillatelse for bad

På årsmøtet ble det stilt spørsmål om når man kan søke kommunen om tillatelse til å bygge bad på hytta.

Styret har vært i kontakt med kommunen. Kommunen svarer at slike søknader kan man sende når som helst, men brukstillatelse blir ikke gitt før det kommer ferdigmelding fra rørlegger. Slik ferdigmelding vil man ikke få før man er knyttet til et RSVA sitt avløpsanlegg.

Informasjon vedrørende andre innskuddsbetaling

Jmfr. innbetalingsplanen som ble presentert på årsmøtet har Hurum regnskap sendt ut en faktura på kr. 50.000. Fakturaen er sendt på epost fra 24SevenOffice. Vennligst sjekk spam/søppelposten deres om dere ikke har mottatt den.

Grunnet forsinket utsendelse har vi flyttet forfallsdato fra 15. juni til 30. juni. Vi ber alle om å betale innen fristen.

Betalingsplan pr. mai 2018

På årsmøtet 2018 ble det lagt frem en foreløpig betalingsplan for hver hytte for hovedanlegget og enkleste løsning frem til hyttevegg. Planen er som følger:

Hver hytteeier vil få tilsendt betalingsoppfordring fra regnskapsfører i nær fremtid

Informasjon fra årsmøtet i 2018

På årsmøtet 12. mai 2018 ble det lagt frem en del informasjon utover det som var sendt ut i sakspapirene. Presentasjonen kan du finne på Årsmøtet 2018 - Presentasjon (31 downloads)

Pr. 10. mai har samvirket 95 medlemmer. Vi planlegger oppstart av hovedanlegget i september 2018, og at de siste hyttene blir koplet på anlegget sommer/høst 2020.

Prisanslag for vann, avløp og strøm frem til hyttevegg ligger nå på 22,4 millioner. Pr. hytte blir det vel 235.000,-

Øvrige sakspapirer fra årsmøtet finner du under Dokumenter

Vi har inngått kontrakt med entreprenør

Kjære alle hytteeiere og medlemmer!

Vi kan nå meddele at vi har signerte kontrakt 5 april, med entreprenøren Habex AS og er veldig fornøyd med prosessen. Habex AS utalte selv de syntes dialog møter, hadde vært ryddig og bra.

Habex AS er et entreprenørfirma som er lokalisert i Eggedal i Sigdal kommune. De har gjort et solid inntrykk og som før nevnt, tror vi at prosjektet som helhet vil gjennomføres på en god måte og at alle hensyn blir ivaretatt, så langt det er mulig. Ønsker dere å vite mer om Habex AS, gå inn på; www.habex.no

Det som videre skjer nå, er at Habex AS skal komme tilbake til styret inne 20 april, med forslag til fremdriftsplan og med det en betalingsplan. Det vil bli presentert på årsmøtet, som vi minner om er 12 mai, kl. 12.00

Styret har vedtatt å bruke en profesjonell byggeleder og er nå i dialog med flere og innhenter tilbud i disse dager. Vi ser det som helt nødvendig og ha en profesjonell byggeleder, som kan følge opp Habex AS, slik at det ikke oppstår forsinkelser eller problemer under veis. Dette vil vi informere mere om, når vi er litt lenger ute i prosess.

På vegne av RSVA,
Merete Mandt Larsen
Styreleder

Påskeinfo

Kjære alle hytteeiere og medlemmer!

Det nærmer seg påske – og vi i styret RSVA vil med dette informere dere om hvor vi står i arbeidet og hva som skjer fremover.

Vi har nå kommet veldig langt i prosessen med entreprenør og med god bistand av Advokatfirmaet Lippestad. Det har tatt mye tid, da vi har jobbet med å få en kontrakt og et tilbud i henhold til de krav vi mener er berettiget å stille. 5. april skal vi ha et endelig kontraktsmøte med entreprenør. Vi vil da i etterkant av dette kunne formidle hvem dette er, men vi er sikre på at vi har valgt en seriøs leverandør, som vil kunne sørge for at vi får et godt anlegg til en god pris og at alle hensyn blir ivaretatt, så langt det er mulig.

Vi kommer til å avholde årsmøte 12 mai kl.12.00, så hold av dagen. Vi kommer tilbake med innkalling og agenda for dette.

Vi i styret ønsker dere alle en god påske og gleder oss over at det er vår i luften og snart åpning av ny og deilig sesong på Hurum.

På vegne av RSVA,
Merete Mandt Larsen
Styreleder

Informasjon om fremdriften.

Hei alle medlemmer av RSVA.

Mange spør etter informasjon i forhold til oppstart av prosjektet og det kan vi forstå. Dette er jo et stort prosjekt som har stor betydning for alle hytteeiere, men også derfor tar dette tid. Vi har måttet involvere advokatkontoret Lippestad, for å være sikre på at vi får en god og trygg avtale. Advokatkontoret Lippestad har vært gode sparringspartnere, da de er eksperter på avtalerett og jussen i forbindelse med avtale mellom byggherre (som styret i RSVA er) og entreprenør.

Status nå er at vi er snart ferdig med å få på plass en kontrakt med entreprenør, vi hadde styremøte i går, 13 februar og har et forslag ferdig til entreprenør. Vi mener nå at alle hensyn, krav og forutsetninger, som vi ønsker skal med, er beskrevet i kontrakten. Budsjettmessig holder vi oss innenfor de rammer vi har – og vi vil kunne presentere dette på årsmøtet i mai.

Videre fremdrift nå – og med god hjelp fra advokatkontoret Lippestad, kan vi sende over et kontraktsforslag til entreprenør, og håper at vi skal kunne signere innen kort tid.  Entreprenør vil, i henhold til kontrakt, kunne da starte opp med prosjektering og sende oss en fremdriftsplan og betalingsplan som vi vil kunne informere dere videre om, når dette foreligger.

Har dere spørsmål – er det bare å ta direkte kontakt med meg, gjerne på mail, så skal jeg besvare alle henvendelser etter beste evne.

Merete Mandt Larsen
Styreleder RSVA