Info om befaring med Habex

På årsmøte i mai informerte styret i RSVA om at godkjennelse på søknaden skulle være rett rundt hjørnet og at Habex skulle sette opp en anleggsrigg i løpet av juni og komme igang med befaringer med medlemmene. Dessverre lar søknaden vente på seg. Fylkesmannen har kommet tilbake til oss og ønsket en ytterligere søknad rundt mudringstillatelse ifbm. tilkobling til sjøkabelen. Når den er godkjent forventer vi at vi er i mål.

I et møte med Habex forrige uke har vi blitt enige om at det er mest hensiktsmessig å vente med å sette opp anleggsriggen til august da den vil oppta flere parkeringsplasser. Dette vil ikke forsinke fremdriften og vi ønsker ikke at tomme brakker skal gjøre parkering mer krevende i ferieavviklingen.

Habex kommer til å gjennomføre en befaring 4. og 5. juli. Her vil vi prioritere styret i RSVA for å bli enige om de siste detaljene slik at vi kan enes om fremdriftsplan og prisoppsett, samt styret i vellet for å bli enige om evt. utbedringer på veiene.

Dersom det er noen det haster for å få gjennomført en befaring på egen tomt, og som ikke kan vente til august, så kan vi få til noen befaringer med enkelte medlemmer. Disse må ta kontakt med oss på styret@rsva.no så raskt som mulig.

Alle vil få tilbud om befaring til høsten, så dette gjelder kun de som av en eller annen grunn ikke kan vente.

Mvh,
Styret i RSVA

Årsmøteprotokoll, budsjett og vedtekter for driftsselskap

Følgende dokumenter er sendt ut pr. e-post, og er tilgjengelig for nedlasting for medlemmer.

Dersom noen har spørsmål eller innvendinger til vedtektene ber vi dere komme med de i løpet av de neste 14 dagene, slik at vi rekker å få stiftet selskapet før sommeren og kommet igang med søknaden om mva. fritak.

Vedrørende søknaden til Hurum kommune har vi mottatt et spørsmål fra kommunen som vi har besvart og vi venter fremdeles på deres godkjennelse. Habex følger vi opp løpende og vi håper fremdeles å få opp riggplassen før ferien.

Vi tilbyr bare epostutsendelse til én epostadresse pr. hytte. Om dere er flere eiere eller brukere av hytta, så husk å videresend denne eposten internt.

Årsmøte 2019

Årsmøtet i RSVA blir avholdt lørdag 11. mai, i forlengelsen av årsmøtet i Røedstøa Vel.

Innkalling vil bli sendt ut i løpet av kort tid.

Dersom medlemmene har saker som bør behandles på møtet, må disse meldes til styret så snart som mulig.

Søknad om igangsettingstillatelse er sendt til kommunen og VIVA

Etter en lang prosess, er endelig en komplett søknad om igangsettingstillatelse sendt til Hurum kommune og til VIVA.

Styret vil i løpet av kort tid ha et møte med Habex for å diskutere videre fremdriftsplan. Vi kommer tilbake med mer informasjon rundt oppstart og videre innbetalingsplan så snart som mulig.

Informasjonsskriv julen 2018

Kjære medlemmer i RSVA!

Her kommer en etterlengtet status på VA prosjektet. 11. november informerte vi om at vi har valgt å utsette innbetalingen på kr 100.000 da vi er forsinket. I dette informasjonsskrivet vil vi redegjøre for forsinkelsen og hvilke konsekvenser dette vil ha for prosjektet.

Kort oppsummert er vi et offer for konsekvensene av en kommunesammenslåing. Flere av våre kontaktpersoner hos kommunen og i Viva har sagt opp og sluttet da de har sett at stillingene og arbeidsstedet deres enten vil endres eller ikke bli videreført. Dette medfører økt press på de som er igjen og lengre responstid. Resultatet er at vi ikke har fått informasjonen vi trenger for å kunne ferdigstille søknaden. Angående oppstart og ferdigstillelse så vil det forskyves tilsvarende forsinkelsen. Inntil kommunen har godkjent søknaden er det derfor vanskelig å si noe eksakt om hvor forsinket vi er.

Under vil jeg redegjøre grundigere for situasjonen.

Forsinkelsen

Selv om manglende informasjon og tilbakemeldinger fra Viva er hovedårsaken til forsinkelsen, så er det også andre grunner.

Intensjonen for et år siden var å få undertegnet kontrakten så tidlig som mulig for å få utført prosjekteringsarbeidene på anlegget på land frem til sommeren i år. Habex foreslo opprinnelig en annen avtaleform enn Lippestad anbefalte og vi brukte tid til å få på plass en trygg og god avtale som ble undertegnet 5.april i år. Kommunen hadde heller ikke tid til å avholde forhåndskonferanse før 12.06.18.

Habex hadde i sin opprinnelige plan delt opp prosjektet i flere faser og planlagt å bygge hovednettet først, og vente med søknaden om tilkobling til sjøkabelen da den er mer omfattende (ref. infoskriv i september). Tilbakemeldingen under forhåndskonferansen var at dette var en god idé, men så snudde kommunen på dette i referatet. Dette resulterte i at vi ikke kunne gå i gang med hovedledningene med en gang, men at vi først måtte prosjektere pumpehuset og tilkoblingen til sjøledningen.

Ifbm. med prosjekteringen av pumpehuset og tilkoblingen til sjøledningen har Habex benyttet seg av Cowi som underleverandør da de er spesialister innen denne type prosjekteringer. Cowi vil være ansvarlig søker for dette grunnet sertifiseringer og ansvarsrett. I Habex sin opprinnelige plan skulle denne prosjekteringen utføres vinteren 2018, samtidig som Habex skulle jobbe med hovedledningene, slik at prosjekteringsgrunnlaget var klart til våren 2019. Etter forhåndskonferansen engasjerte Habex Cowi, men dykkerteamet hadde først tid til å begynne sitt arbeid i slutten av september. Etter dykkerundersøkelsen har sjøledningen blitt prosjektert, men Cowi har slitt med å få svar på div. spørsmål vedrørende den eksisterende ledningen, høyde på endepunkt m.m.

Per skrivende stund har vi fremdeles ikke mottatt kotehøyder på pumpeledningen inn på renseanlegget, men her har Cowi heldigvis tatt saken i egne hender og selv konkludert med bakgrunn i terrenghøyder m.m.

Videre fremdrift

Habex har prioritert å få et så komplett underlag som mulig før søknaden sendes til kommunen. Dette for at den ikke skal komme i retur grunnet mangler da det vil resultere i ytterligere forsinkelser. Det gjenstår fremdeles en formalitet for å ferdigstille søknaden, nemlig nabovarsler. Nabovarsler har egne krav til responstid og kan ikke sendes ut før grunnlaget er ferdig. Når søknaden er sendt er planen samtidig å søke en dispensasjon for å få igangsatt arbeidet på hovedledningen lengst unna sjøen.

Prioriteten vil være å forsøke og få ferdig sjøledningen, pumpestasjon og deler av hovedledningsnettet før sommeren 2019. Resten av hovednettet må utføres til høsten 2019.

Habex vil også se på muligheten for å jobbe parallelt på noen stikkledninger.

Forventet oppstart er det vanskelig å være konkret på da den avhenger av kommunens behandlingstid og om vi får dispensasjon til å igangsette deler av hovedledningen mens vi venter på svar på søknaden.

Både fremdriftsplanen og betalingsplanen vil bli forskjøvet tilsvarende og vi kommer tilbake med mer informasjon når dette foreligger.

Konsekvenser av forsinkelsen

Det er ikke forventet at forsinkelsen vil føre til økte kostnader og vi har kontraktsfestet at alle skal ha tilgang til sine hytter i sommersesongen. Men for de som har planer om å oppgradere hyttene sine ifbm. med VA prosjektet så vil nok dette beklageligvis medføre forsinkelser.

Videre erkjenner vi medlemmenes behov for informasjon, og at det er lenge siden forrige infoskriv, men det er vanskelig å gå ut med informasjon når man selv mangler den. Vi skal bli flinkere til å komme med små oppdateringer på Facebook og hjemmesiden vår, så følg med der fremover, men når det gjelder større tilbakemeldinger anser vi det som mest hensiktsmessig å samle informasjonen i et infoskriv da en lettere kan sette ting i kontekst.

På vegne av styret så ønsker jeg dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Mvh,
Petter Sveen og styret i RSVA.

Kort status på VA prosjektet og neste innbetaling.

Hei alle sammen.
I følge den opprinnelige fremdriftsplanen skulle Habex ha begynt med sine første spadetak og neste innbetaling på kr 100.000 skulle ha blitt fakturert rundt disse dager.
Kort oppsummert er vi litt forsinket i søknadsprosessen noe som innebærer en forsinket oppstart. Derfor ser vi det som hensiktsmessig å utsette kommende innbetaling fra november i år til første kvartal neste år. Om noen allikevel ønsker å betale nå, så er det bare å ta kontakt så skal vi få Hurum regnskap til å sende faktura i år.

Informasjonsskriv høsten 2018

Kjære medlemmer i RSVA!

Vi håper alle har hatt en bra sommer og ønsker å gi dere en liten status på VA prosjektet.

Kort oppsummert har vi siden årsmøte etablert det nye styret, gjennomført forhåndskonferanse med Hurum kommune, hatt befaringer på hyttefeltet med tanke på hvor samleledningene skal gå, jobbet med etableringen av driftsselskapet og jobbet med underlaget til alle søknadene vi må levere inn.

Forhåndskonferansen

Byggeprosjekter på vår størrelse krever at det gjennomføres en forhåndskonferanse med kommunen. Denne ble gjennomført 12. juni med kommunen, Habex, Per og meg. Kort oppsummert så var kommunen meget fornøyd med både vår fremgangsmåte og arbeidet vi hadde gjort så langt.

Da vi ønsker å koble oss til sjøledning for kloakk må vi grave i strandsonen, noe som innebærer at både kommunen, fylkeskommunen og miljøverndepartementet må godkjenne søknaden. Dette medfører at det kreves mer dokumentasjon fra vår side, samt en lengre behandlingstid av søknaden.

Dette vil nok medføre at vi blir litt forsinket med oppstarten, men det behøver ikke å påvirke når vi er ferdige. Dette vet vi ikke før vi ser hvor lang tid søknadsprosessen tar. For de som er interessert i flere detaljer så legger vi ut referatet på våre hjemmesider.

Befaringer

Mange av dere har hatt besøk av Per og Tom Arild i sommer, og noen ganger har de fått bistand fra Kjell Keseler. De har vært rundt på feltet for å finne gode løsninger på samleledningene, da noen av strekene fra skisseprosjektet har vært problematiske. Vi har også en dialog med styret i vellet rundt Hylleveien og andre områder på feltet som det kan være hensiktsmessig å oppdatere ifbm. med VA prosjektet.

Når den gjelder stikkledningene på den enkelte hytte så kommer vi til å ta kontakt i god tid før Habex går i gang med dette. Det vil da bli mulighet for å diskutere løsninger med Habex ved behov. For å ikke hindre fremdriften i prosjektet er det viktig at Habex får konsentrere seg om hovednettet først og at dere ikke tar kontakt med de direkte.

Det er mange av dere som har planer om å gjøre oppgraderinger på hyttene deres ifbm. med VA prosjektet, inkludert meg selv. Vi ønsker å gjøre dere oppmerksomme på at det kan være vanskelig å gjøre dette under anleggsperioden grunnet begrenset fremkommelighet. Vi ber dere derfor vente med å gå i gang med dette før endelig fremdriftsplan foreligger i løpet av høsten. Dette for å unngå forsinkelser og fordyrende elementer, både for prosjektet og for deres egen del.

Driftsselskapet

Vi har dessverre vært utsatt for dårlig råd og tatt en feil beslutning når det kom til hvordan vi skulle stifte driftsselskapet. Vi belaget medlemslisten på eier informasjonen som står oppført i Kartverket, men den stemmer dessverre ikke med virkeligheten. Brønnøysundregisteret lar oss ikke oppdatere stiftelsesdokumentet så vi må dessverre gjennomføre hele stiftelsen på nytt. Modellen vi hadde valgt er også uhensiktsmessig med tanke på å avlegge stemmer på årsmøte etc. Vi kommer tilbake med en ny plan for stiftelse i løpet av høsten. For ordens skyld vil vi påpeke at dette ikke vil ha noen konsekvenser for prosjektet.

Søknadsprosessen

Ifbm. med søknadsprosessen har vi sommer hatt besøk av to arkeologer, da det finnes en gammel vikingbosetning på hyttefeltet. Funnene de gjorde (to avslipte flintsteiner) vil ikke ha betydning videre for prosjektet. I tillegg har Åse Berit, med god hjelp fra Marit Bakkerud jobbet med andre dispensasjonssøknader ifbm. med bekkeleie, osv.

Kommunikasjon med vellet

Vi vil fremheve at vi har et godt samarbeide med styret i vellet rundt mulighet for oppgradering av veinettet, fellesområder og parkeringsplasser. Det er viktig å skille i mellom hva som er RSVA sitt ansvar og hva som er vellets ansvar da ikke alle hyttemedlemmene er medlemmer av RSVA.

Ny medlemmer

Vi har også fått flere medlemmer i løpet av sommeren og vi er nå totalt 101 medlemmer. 4 av disse har kommet tilbake fra Vestre Røed, da Hegna har gitt de en pris som er høyere enn vårt prosjekt. Vi ønsker våre nye medlemmer hjertelig velkommen.

Videre fremdrift

Vi vil komme tilbake til dere med endelig plan for fremdrift så snart vi er klare til å komme i gang med arbeidene. Vi oppfordrer alle til å følge med på rsva.no, Facebook og post (husk å sjekke søppelposten!) regelmessig.

Neste betaling

Neste betaling vil være på kr 100.000 og vil bli fakturert fra Hurum regnskap i løpet av november. Fakturaen blir sendt fra deres regnskapssystem (24SevenOffice Invoice -noreply@invoice.24sevenoffice.com) så det er viktig at dere ikke sletter denne. Vi oppfordrer de få som enda ikke har betalt fakturaen fra juni til å betale snarest. Om dere ikke har mottatt fakturaen så ta kontakt med meg umiddelbart.

På vegne av styret så ønsker jeg dere alle en fin høst og fin siste innspurt på hyttesesongen.

Mvh,
Petter Sveen og styret i RSVA.

Søknad om byggetillatelse for bad

På årsmøtet ble det stilt spørsmål om når man kan søke kommunen om tillatelse til å bygge bad på hytta.

Styret har vært i kontakt med kommunen. Kommunen svarer at slike søknader kan man sende når som helst, men brukstillatelse blir ikke gitt før det kommer ferdigmelding fra rørlegger. Slik ferdigmelding vil man ikke få før man er knyttet til et RSVA sitt avløpsanlegg.

Informasjon vedrørende andre innskuddsbetaling

Jmfr. innbetalingsplanen som ble presentert på årsmøtet har Hurum regnskap sendt ut en faktura på kr. 50.000. Fakturaen er sendt på epost fra 24SevenOffice. Vennligst sjekk spam/søppelposten deres om dere ikke har mottatt den.

Grunnet forsinket utsendelse har vi flyttet forfallsdato fra 15. juni til 30. juni. Vi ber alle om å betale innen fristen.