Informasjonsskriv høsten 2018

Kjære medlemmer i RSVA!

Vi håper alle har hatt en bra sommer og ønsker å gi dere en liten status på VA prosjektet.

Kort oppsummert har vi siden årsmøte etablert det nye styret, gjennomført forhåndskonferanse med Hurum kommune, hatt befaringer på hyttefeltet med tanke på hvor samleledningene skal gå, jobbet med etableringen av driftsselskapet og jobbet med underlaget til alle søknadene vi må levere inn.

Forhåndskonferansen

Byggeprosjekter på vår størrelse krever at det gjennomføres en forhåndskonferanse med kommunen. Denne ble gjennomført 12. juni med kommunen, Habex, Per og meg. Kort oppsummert så var kommunen meget fornøyd med både vår fremgangsmåte og arbeidet vi hadde gjort så langt.

Da vi ønsker å koble oss til sjøledning for kloakk må vi grave i strandsonen, noe som innebærer at både kommunen, fylkeskommunen og miljøverndepartementet må godkjenne søknaden. Dette medfører at det kreves mer dokumentasjon fra vår side, samt en lengre behandlingstid av søknaden.

Dette vil nok medføre at vi blir litt forsinket med oppstarten, men det behøver ikke å påvirke når vi er ferdige. Dette vet vi ikke før vi ser hvor lang tid søknadsprosessen tar. For de som er interessert i flere detaljer så legger vi ut referatet på våre hjemmesider.

Befaringer

Mange av dere har hatt besøk av Per og Tom Arild i sommer, og noen ganger har de fått bistand fra Kjell Keseler. De har vært rundt på feltet for å finne gode løsninger på samleledningene, da noen av strekene fra skisseprosjektet har vært problematiske. Vi har også en dialog med styret i vellet rundt Hylleveien og andre områder på feltet som det kan være hensiktsmessig å oppdatere ifbm. med VA prosjektet.

Når den gjelder stikkledningene på den enkelte hytte så kommer vi til å ta kontakt i god tid før Habex går i gang med dette. Det vil da bli mulighet for å diskutere løsninger med Habex ved behov. For å ikke hindre fremdriften i prosjektet er det viktig at Habex får konsentrere seg om hovednettet først og at dere ikke tar kontakt med de direkte.

Det er mange av dere som har planer om å gjøre oppgraderinger på hyttene deres ifbm. med VA prosjektet, inkludert meg selv. Vi ønsker å gjøre dere oppmerksomme på at det kan være vanskelig å gjøre dette under anleggsperioden grunnet begrenset fremkommelighet. Vi ber dere derfor vente med å gå i gang med dette før endelig fremdriftsplan foreligger i løpet av høsten. Dette for å unngå forsinkelser og fordyrende elementer, både for prosjektet og for deres egen del.

Driftsselskapet

Vi har dessverre vært utsatt for dårlig råd og tatt en feil beslutning når det kom til hvordan vi skulle stifte driftsselskapet. Vi belaget medlemslisten på eier informasjonen som står oppført i Kartverket, men den stemmer dessverre ikke med virkeligheten. Brønnøysundregisteret lar oss ikke oppdatere stiftelsesdokumentet så vi må dessverre gjennomføre hele stiftelsen på nytt. Modellen vi hadde valgt er også uhensiktsmessig med tanke på å avlegge stemmer på årsmøte etc. Vi kommer tilbake med en ny plan for stiftelse i løpet av høsten. For ordens skyld vil vi påpeke at dette ikke vil ha noen konsekvenser for prosjektet.

Søknadsprosessen

Ifbm. med søknadsprosessen har vi sommer hatt besøk av to arkeologer, da det finnes en gammel vikingbosetning på hyttefeltet. Funnene de gjorde (to avslipte flintsteiner) vil ikke ha betydning videre for prosjektet. I tillegg har Åse Berit, med god hjelp fra Marit Bakkerud jobbet med andre dispensasjonssøknader ifbm. med bekkeleie, osv.

Kommunikasjon med vellet

Vi vil fremheve at vi har et godt samarbeide med styret i vellet rundt mulighet for oppgradering av veinettet, fellesområder og parkeringsplasser. Det er viktig å skille i mellom hva som er RSVA sitt ansvar og hva som er vellets ansvar da ikke alle hyttemedlemmene er medlemmer av RSVA.

Ny medlemmer

Vi har også fått flere medlemmer i løpet av sommeren og vi er nå totalt 101 medlemmer. 4 av disse har kommet tilbake fra Vestre Røed, da Hegna har gitt de en pris som er høyere enn vårt prosjekt. Vi ønsker våre nye medlemmer hjertelig velkommen.

Videre fremdrift

Vi vil komme tilbake til dere med endelig plan for fremdrift så snart vi er klare til å komme i gang med arbeidene. Vi oppfordrer alle til å følge med på rsva.no, Facebook og post (husk å sjekke søppelposten!) regelmessig.

Neste betaling

Neste betaling vil være på kr 100.000 og vil bli fakturert fra Hurum regnskap i løpet av november. Fakturaen blir sendt fra deres regnskapssystem (24SevenOffice Invoice -noreply@invoice.24sevenoffice.com) så det er viktig at dere ikke sletter denne. Vi oppfordrer de få som enda ikke har betalt fakturaen fra juni til å betale snarest. Om dere ikke har mottatt fakturaen så ta kontakt med meg umiddelbart.

På vegne av styret så ønsker jeg dere alle en fin høst og fin siste innspurt på hyttesesongen.

Mvh,
Petter Sveen og styret i RSVA.